Eva kozmetika d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.

Svi električni aparati kupljeni u Internet prodavnici  imaju garanciju 12 meseci.
Garantani list i uputstvo o korišćenju proizvoda isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva garantni list i račun i originalnu ambalažu do kraja isteka garantnog roka. Garantni list i račun jedini su dokumenti sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove

  • nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu
  • popravke od strane neovlašćenih lica
  • ugradnja neorginalnih rezervnih delova
  • oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja
  • oštećenja nastala zbog mehaničkog udarcaod strane kupca ili treće osobe
  • nepravilne ugradnje.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja (pročitati način isporuke).

Garancija ne važi za potrošni material, baterije, sijalice, četkice motora, adaptere, kablove, noževe mašinica i slično.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predlošiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.